Ga naar de inhoud

Privacyverklaring IP ONE

IP ONE respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe IP ONE aan uw gegevens kan komen, wat IP ONE daar mee doet, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met eventuele vragen, opmerkingen of klachten. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP).

IP ONE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, dealers en partners niet aan derden verstrekken, tenzij IP ONE in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, bijvoorbeeld wanneer er redenen zijn om de kredietwaardigheid van een (potentiële) klant, dealer of partner te onderzoeken, wanneer IP ONE op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken of op uitdrukkelijk verzoek van de (potentiële) klant, dealer of partner waarvan de persoonsgegevens zijn.

IP ONE, gevestigd aan de Heereweg 21, 2161 AC te Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wettelijke verplichting.

IP ONE is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten, dealers en partners voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. IP ONE dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens van het datagebruik en belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt de bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer onze klanten, dealers of partners dit doen, dan wordt het telefoonnummer en de locatie altijd naar de 112 centrale meegezonden. Dit een wettelijke verplichting.

Nodig voor onze dienstverlening.

IP ONE levert diensten in samenwerking met andere leveranciers. In dit geval is het nodig dat de leverancier de persoonsgegevens ontvangt om bepaalde diensten te kunnen leveren. De leveranciers moeten zich aan de voorwaarden van IP ONE houden en IP ONE stelt dan ook dezelfde privacy-eisen aan leveranciers als die IP ONE stelt aan zichzelf.

Op verzoek van de klant, dealer of partner.

Het kan ook voorkomen dat onze klanten dealers of partners zelf bepaalde diensten afnemen waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een app die gps-gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunnen onze klanten, dealers of partners op hun telefoon zelf aangeven of ze die gegevens wel of niet willen delen.

Verzamelen van persoonsgegevens.

IP ONE maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP adres enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot een identiteit. Alleen bepaalde kenmerken worden vastgelegd, zodat de identiteit individueel niet meer te herleiden is. IP ONE kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om een overeenkomst aan te gaan voor het afnemen van diensten van IP ONE. Verder worden uw gegevens vastgelegd als u gebruik maakt van het IP ONE netwerk, ten behoeve van het opstellen van de factuur en ter voorkoming en / of opsporing van fraude.

Persoons- en gebruikersgegevens.

Wanneer u een dienst afneemt van IP ONE, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt IP ONE uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Gegevens waar IP ONE naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en uw IBAN. Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk door IP ONE bewaard.

Verkeersgegevens.

Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze gegevens bevatten niet de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op, en bij roaming het gebruikte netwerk. IP ONE verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een mail verwerken wij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan wij de inhoud van het bericht niet op. Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

Locatiegegevens.

Wanneer u een gesprek of een datasessie opzet, verwerkt IP ONE gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt. IP ONE maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. IP ONE heeft geen toegang tot deze informatie.

Websites.

De websites van IP ONE, waaronder Kubus, de online webtool van IP ONE, maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan IP ONE de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Gebruik van persoonsgegevens.

IP ONE slaat in de eigen database uw persoonsgegevens op en zal voor uitvoering van de overeenkomst die u met IP ONE heeft afgesloten de gegevens gebruiken, zoals het leveren van diensten en factureren van de abonnementsgelden en eventuele bestellingen. Verder kunnen bel- en internetgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en het voorkomen of opsporen van fraude. IP ONE gebruikt uw persoonsgegevens ook om u te informeren van nieuwe diensten en/of producten. Als u deze informatie niet (meer) wil ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@ipone.nl.

IP ONE verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten het netwerk van de organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die IP ONE met u heeft gesloten. De Nederlandse wet schrijft voor dat IP ONE de correcte naam- en adresgegevens van alle klanten, dealers en partners te registreren. IP ONE is tevens verplicht mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van bel- en internetverkeer door autoriteiten, zoals bij een onderzoek door de politie naar verspreiding van kinderporno via het internet.

IP ONE biedt de mogelijkheid om uw telefoonnummer te behouden wanneer u overstapt van provider. Hiervoor wisselen wij gegevens uit met de huidige of volgende provider. In geval van een vast telefoonnummer betreft dit het huidige telefoonnummer en de NAW-gegevens. Bij een mobiel telefoonnummer wordt het simkaartnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.

Zakelijk gebruik website.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam, Nederland. Deze dienst herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt Leadinfo domeinen uit formulierinvoeringen (bijvoorbeeld `Leadinfo.com`) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Via https://www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd. 

Beveiliging van persoonsgegevens.

IP ONE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan om de persoonsgegevens te beveiligen. IP ONE neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door geen (actieve) fysieke opslag van persoonsgegevens te hebben en alles op te slaan in de cloud. Daarnaast worden fysieke persoonsgegevens altijd vernietigd door middel van een papierversnipperaar.  Tevens is ons kantoorpand beveiligd en kunnen medewerkers alleen naar binnen door middel van een persoonlijke tag.

Delen van gegevens met derden.

IP ONE deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, het leveren van diensten etc. en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IP ONE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

IP ONE neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U heeft altijd het recht om aan IP ONE te vragen welke (persoons)gegevens van u(w bedrijf) in het gegevensbestand van IP ONE zijn opgeslagen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat die persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn, dan kunt u IP ONE vragen uw persoonsgegevens aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. IP ONE zal dit zo snel mogelijk uitvoeren of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen op dat moment (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u van mening bent dat het gebruik dat IP ONE van uw persoonsgegevens maakt niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze privacy verklaring, dan kunt u dit aan IP ONE doorgeven. IP ONE zal vervolgens contact met u opnemen om uw bezwaren te bespreken en na te gaan hoe IP ONE aan uw wensen tegemoet kan komen.

Coligo.

Voor de privacy verklaring voor onze Coligo diensten verwijzen wij naar de privacy verklaring van onze leverancier Summa Group B.V. Deze is te vinden via https://coligo.com/privacy-policy/.

Vragen, opmerkingen of klachten.

IP ONE hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop IP ONE met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door te mailen naar info@ipone.nl of door een brief te sturen naar IP ONE, Heereweg 21, 2161 AC te Lisse. Daarmee kunnen wij als IP ONE voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij zullen al uw vragen, opmerkingen of klachten uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

IP ONE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.

Contactgegevens IP ONE.

  • Website: ipone.nl
  • E-mailadres: sales@ipone.nl
  • Telefoonnummer: 088 2525 800
  • Adres: Heereweg 21, 2161 AC te Lisse